ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระดับภาค ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษารองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระดับภาค ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการตัดสินฯ ได้ร่วมกันวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะผลงาน ที่เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล จำนวน 13 ผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่เข้าร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย