ประชุม ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ประธานการประชุม ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด้วยระบบ Video Conference ผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) และบุคลากร ในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยได้ส่งสัญญาณการประชุมจากห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ จังหวัดเชียงราย ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ในการนี้ ศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้ติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ ๑. ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ๒. ติดตามการจัดทำข้อมูล ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และองค์กรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Big Data) ตามวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ๓.การดำเนินการ โครงการของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ๔. การรายงานกิจกรรมจิตอาสา การดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจต่อสถาบันหลักของชาติ ๕. การพัฒนาบุคลากรแกนนำ ในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน ๒