ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้ นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา นำคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ๑.นางอวยพร หว่างตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒.นางสาวไข่แก้ว ปวงคำคง ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา ๓.นายสมนึก จันทร์แดง ผู้แทนผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔.นางพุทธพร อินทรนันท์ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ๕.นางนรินทร ชมชื่น ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ