ประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้ นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา นำคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน และวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ๑.นางอวยพร หว่างตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒.นางสาวไข่แก้ว ปวงคำคง ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา ๓.นายสมนึก จันทร์แดงผู้แทนผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ๔.นางพุทธพร อินทรนันท์ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ๕.นางนรินทร ชมชื่น ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ