ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อมอบนโยบายการตรวจราชการฯ และการกำกับติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขฯ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อมอบนโยบายการตรวจราชการฯ และการกำกับติดตามประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขฯ ให้กับหน่วยงาน
ทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖
(เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
(เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ร่วมสนับสนุนข้อมูล และข้อเสนอแนะ ในการตรวจราชการ ฯ
ผ่านระบบ (Google Meet) โดยถ่ายทอดสัญญาณ จากห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖