ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประดับเครื่องหมายอินทรธนูให้แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ จังหวัดน่าน

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายวิบูรณ์ แววบัณทิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนู และปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่เข้ารับการประดับอินทรธนู และปฐมนิเทศ ในครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 จำนวน 33 คน 15 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก โดยแยกเป็น กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 คน กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 6 คน กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 คน กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 คน กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 คน กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 คน กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 คน กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 3 คน กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 คน กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 คน กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกการปฐมศึกษา จำนวน 5 คน กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 6 คน กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ทั้งนี้โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางสุพรรณิกา ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ร่วมแสดงความยินดี