พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานการอบรมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและการเตรียมความพร้อมขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการฯ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม และเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10.ด้านการมีอาชีพ – มีงานทำ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นางสาวไข่แก้ว ปวงคำคง ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อ ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำเสนอการถอดบทเรียน 2:3:4:3 เกณฑ์การประเมินและการทำวีดิทัศน์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนสถานศึกษา และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ดำเนินงานโครงการฯ ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย