พิจารณากลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญและสรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านความเห็นชอบระดับภาค โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปี 2565

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ดำเนินการประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในการพิจารณากลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ และสรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านความเห็นชอบระดับภาค ร่วมกับประธานกรรมการระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองระดับภาค จำนวนทั้งหมด 27 ราย เพื่อพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญ สรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านความเห็นชอบร่วมกัน ในระดับภาค ให้เหลือจำนวน 8 ราย สำรอง 3 ราย ที่ประชุมเสนอให้ นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม โดยมี นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ทำหน้าที่เลขานุการ และมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางสาวนิติยาพงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ศึกษาธิการจังหวัด ผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และมี นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์