พิธีมอบรางวัลการประกวดหนังสั้น กิจกรรมประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ “Be Smart Say No To Drugs” เด็กน่านเท่ได้ โดยไม่ใช้ยาเสพติด ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีมอบรางวัล กิจกรรมประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ “Be Smart Say No To Drugs”เด็กน่านเท่ได้ โดยไม่ใช้ยาเสพติด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านพิธีดังกล่าวโดยมี นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านจัดกิจกรรมประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ “Be Smart Say No To Drugs”เด็กน่านเท่ได้ โดยไม่ใช้ยาเสพติด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยให้โรงเรียนส่งหนังสั้นเข้าประกวด ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมามีโรงเรียนภายในจังหวัดน่านส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 12 โรงเรียน ผลการประกวดหนังสั้นดังกล่าว ดังนี้
รางวัล ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาท
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาไค้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โรงเรียน ตชด.ผบ.ลส.รถไฟมักกะสัน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนปัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนน่านประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาน่าน โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย (คุรุราษรังสฤษฎ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง