รวมข้อมูล พรบ.

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
 แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตอนบน 2 พ.ศ.2563-2565
 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564
 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2565
 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
 รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563
 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา พ.ศ.2562
 ประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560
 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
 แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
 ดัชนีทางการศึกษา 2564
 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 – 2570
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญฯ