รองปลัดวีระชี้แผนกลุ่มจังหวัด พวกเราต้องมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ณ โรงแรมไดมอนด์ปารค์อินน์เชียงรายรีสอร์ท อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย