ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งนี้โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานการประชุม เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองระดับภาค การคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน ในโครงการทุนการศึกษา รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ส่งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการในชั้นตอนสุดท้าย ต่อไป