ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖พร้อมด้วยคณะบุคลากรสำนัานศึกษาธิการภาค ๑๖ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา อัตรา ๒,๐๐๐ ต่อคน ในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ในการนี้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site เต็มรูปแบบทั้ง ๓ แห่งและได้ดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย