ศธจ.น่านจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างการรับรู้ ความตระหนักเรื่อง การส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย”

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดน่าน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างการรับรู้ ความตระหนักเรื่อง การส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย” ภายใต้โครงการความรู้ฐานราก 3 มิติ พัฒนาเด็กและการส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 500 คน โดยประชุมผ่านระบบคอนเฟอเร้นซ์ แบ่งจัด 4 จุด ประกอบด้วย ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ห้องประชุมชมพูภูคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน และห้องประชุมสิริเบญญา 1 วิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งนี้โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม