ศธจ.น่านนำกองลูกเสือ ยุวกาชาด บุคลากรลูกเสือจังหวัดน่านรับมอบรางวัล และเกียรติบัตร

ศธจ.น่านนำกองลูกเสือ ยุวกาชาด บุคลากรลูกเสือจังหวัดน่านรับมอบรางวัล และเกียรติบัตร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผ่ริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับ กองลูกเสือ ยุวกาชาด บุคลากรลูกเสือจังหวัดน่าน ดังนี้
โครงการส่งเสริมระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จำนวน 6 ประเภท ดังนี้ ประเภทลูกเสือ เนตรนารี สำรอง ชนะเลิศ ได้แก่ กองลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประเภทลูกเสือสามัญ ชนะเลิศ ได้แก่ กองลูกเสือสามัญโรงเรียนราชานุบาล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชนะเลิศ ได้แก่ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชนะเลิศ ได้แก่ กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชนะเลิศ ได้แก่ กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประเภทเนตรนารีวิสามัญ ชนะเลิศ ได้แก่ กองเนตรนารีวิสามัญโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
โครงการส่งเสริมระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2564 จำนวน 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประเภทเนตรนารีวิสามัญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กองเนตรนารีวิสามัญโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2564 นายจักรกฤษณ์ผาสุก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดน่าน นางพลับพลึง ปะระมะ พนักงานราชการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน นางสาวเรณุกา รัตนวิฑูรย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านปรางค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โรงเรียนวรนคร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ในการนี้โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน