ศธจ.น่านประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อกศจ.น่าน) ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อกศจ.น่าน) ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในการประชุมครั้งที่นี้โดยมีนายสมชาย สิทธิวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับเลือกเป็นประธานในการประชุม นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุม จำนวน 10 วาระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) ครั้งที่ 10/2564 ในวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่จะถึงนี้