ศธจ.น่านประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมอาคารสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ นายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์ อนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่านเป็นกรรมการและเลขานุการ ก่อนเริ่มการประชุม กรรมการและเลขานุการได้แนะนำนางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 คนใหม่ ในการประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมพิจารณาวาระเพื่อพิจารณาเห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา การรวมสถานศึกษา การยกเลิกสถานศึกษา และการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565