ศธจ.น่านประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อกศจ.น่าน) ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อกศจ.น่าน) ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในการประชุมครั้งที่นี้ได้มีมติให้นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) อนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุม จำนวน 15 วาระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้