ศธจ.น่านประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์นักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม