ศธจ.น่านประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดน่าน

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดน่าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ อาคารสิริปัญญา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน การประชุมครั้งนี้เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดน่าน ใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ร่วมกัน โดยมีผู้บริหารและครู สถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดน่าน บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม