ศธจ.น่านประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมอาคารสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณทิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ การประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมพิจารณาวาระการประชุม จำนวน 13 วาระ การประชุม การประชุมครั้งนี้มี นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมทาง Video conference Google Meet