ศธจ.น่านประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาคารสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณทิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อร่วมพิจารณาวาระการประชุม จำนวน 17 วาระ การประชุมครั้งนี้มี นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมทาง Video conference Google Meet ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมประธานที่ประชุมนายวิบูรณ์ แววบัณทิต มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกวิน เสือสกุล รองศึกษาการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 รองประธานกรรมการ