ศธจ.น่านประธานพิธีมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการโครงการวงล้อวิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน

นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการโครงการวงล้อวิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ผ่านระบบ Zoom meeting พิธีดังกล่าวโดยมีผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง จากจังหวัดน่าน จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธี
พิธีมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการครั้งนี้นายพินัย ศิรินคร เลขาธิการมูลนิธิ WAFCAT กล่าวว่า มูลนิธิ WAFCAT ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ 22 ปีที่แล้วตามนโยบายตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคมของบริษัทเด็นโซ่ คอปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ได้ช่วยเหลือและส่งเสริมเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในประเทศไทยให้ได้มีเก้าอี้ล้อเข็นที่เหมาะสมใช้ในชีวิตประจำวันกว่า 3,600 คันทั่วประเทศ ทั้งยังส่งเสริมให้เด็กพิการได้ใช้เก้าอี้ล้อเข็นไปเรียนหนังสือตามสถานศึกษาต่าง ๆ และยังสนับสนุนทุนการศึกษาตามความจำเป็นต้องการของเด็กพิการแต่ละคน ซึ่งในปัจจุบัน WAFCAT ส่งเสริมทุนการศึกษาแก่เด็กพิการทั้งสิ้น จำนวน 52 คน
ในการบริจาคเก้าอี้ล้อเข็นเด็กพิการ ในวันนี้ WAFCAT ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อทั้งหมด 21 คันจากบริษัทไอโออิ กรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชน เพื่อมอบให้กับเด็กพิการใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน 8 คัน จังหวัดพิษณุโลก 7 คัน และ จังหวัดนครสวรรค์ 6 คัน โดยอาศัยความร่วมมือและประสานงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 พิษณุโลก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน โดยเฉพาะ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านที่เป็นตัวแทนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทั้ง 3 แห่ง เป็นเจ้าภาพจัดงานมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการในครั้งนี้ และจะเป็นผู้นำส่งมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการ ตามกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเก้าอี้ล้อเข็นต่อไป