ศธจ.น่านพร้อมด้วยทีมบริหารร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน และผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Appication) ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ในการประชุมดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใช้เป็นฐานในการบริหารและจัดการศึกษาในพื้นที่ และใช้เป็นหลักเทียบเคียงสำหรับประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย แนวทางการกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษา และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ