ศธจ.น่านร่วมขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ

นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการบริหารและการจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เพื่อรับฟังคำชี้แจง และร่วมออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาเป็นรายภาค เพื่อจัดทำกระบวนการขับเคลื่อนในแต่ละกลไกให้เกิดความชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการบริหารและการจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ได้เห็นชอบนำร่องกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.) ดังนี้ สำนักงานศึกษาภาค 2 จังหวัดลพบุรี (ขนาดกลาง) จังหวัดสมุทรสาคร(ขนาดเล็ก)สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ขนาดใหญ่) จังหวัดตรัง(ขนาดกลาง) จังหวัดภูเก็ต(ขนาดเล็ก) สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดนราธิวาส สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 จังหวัดชลบุรี(ขนาดใหญ่) จังหวัดฉะเชิงเทรา(ขนาดเล็ก) จังหวัดตราด(ขนาดเล็ก) สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดอุดรธานี(ขนาดใหญ่) จังหวัดเลย(ขนาดกลาง) จังหวัดหนองคาย(ขนาดเล็ก) สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่(ขนาดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก(ขนาดกลาง) จังหวัดน่าน(ขนาดเล็ก) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงให้สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนำร่อง รับทราบกลไกดังกล่าวในการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เป็นไปอย่างบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพ