ศธจ.น่านร่วมประชุมเตรียมการกลั่นกรองระดับภาค การคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน ในโครงการทุนการศึกษา รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และคณะ ร่วมประชุมเตรียมการกลั่นกรองระดับภาค การคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย การประชุมดังกล่าวโดยมีนายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ ภาค 16 เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมการประชุมกลั่นกรองระดับภาค การคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการในชั้นตอนสุดท้าย ต่อไป