ศธจ.น่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กขนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 จังหวัดน่าน

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กขนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 จังหวัดน่าน ณ ศาลาการเปรียญวัดพญาภู พระอารามหลวง พิธีดังกล่าวโดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธี
การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กขนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 จังหวัดน่าน ครั้งนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบในการดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ขึ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดยให้ทุกอุปการะสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่ม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กส่วนที่เกิดขีดความสามารถของพื้นที่