ศธจ.น่านร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม “ชิม ช้อป ใช้ นวัตกรรมทางสัตว์และการเกษตร”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “ชิม ช้อป ใช้ นวัตกรรมทางสัตว์และการเกษตร” ณ อาคารปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พิธีดังกล่าวโดยมีนายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอภูเพียง เป็นประธานในพิธีเปิด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
กิจกรรมดังกล่าว สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงผลงานจากการวิจัยและการบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การวิจัยและผลงานนวัตกรรมสู่ชุมชน การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และคลินิกแนะนำความรู้ ด้านนวัตกรรมอาหารสัตว์การตลาด การแปรรูปโคเนื้อและแพะเนื้อ