ศธจ.น่านเป็นประธานในการติดตามผลการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานคณะทำงานติดตามผลการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 จังหวัดน่าน และจังหวัดลำพูน ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นำโดย ดร.ศิริ โพธิ์สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและคณะ ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน