ศธจ.น่านและคณะร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา กลุ่มจังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมพลอดุลยเดขมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการกองทุนการศึกษา ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมพลอดุลยเดขมหาราช บรมนาถบพิตร เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา กลุ่มจังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมพลอดุลยเดขมหาราช บรมนาถบพิตร ทางระบบ google meet ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน การประชุม ดังกล่าวโดยมี ฯพณฯ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานที่ประชุม ในการนี้ นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ผู้แทนผู้ร่วมเข้ารับอบรม กลุ่มจังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน