ศธจ.น่าน จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดน่าน

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2566 -2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอาคารสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม