ศธจ.น่าน นำคณะลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและกำกับการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นำคณะลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและกำกับการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา โดยมีหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนสนามสอบให้การต้อนรับ ในการจัดสอบครั้งนี้ทางสนามสอบได้ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดน่าน และตามระเบียบฯ ของ สทศ. อย่างเคร่งครัด