ศธจ.น่าน ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ทางวีดีโอ Google meet ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เพื่อชี้แจงและสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นที่ยอมรับเชื่อถือและเป็นมาตรฐานเดียวกัน