ศธจ.น่าน ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อกศจ.น่าน) ครั้งที่ 13/2564

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดน่าน (อกศจ.น่าน) ครั้งที่ 13/2564 ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในการประชุม ครั้งนี้ ได้มีมติให้นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) อนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางฐิติมา
เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่จะถึงนี้