ศธจ.น่าน ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อกศจ.น่าน) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อกศจ.น่าน) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน การประชุมครั้งที่นี้ที่ประชุมมีมติให้นายสมชาย สิทธิวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุม นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้นายตะวัน สวนนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.น่าน เข้าร่วมประชุมทาง Video conference เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุม จำนวน 23 วาระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้