ศธจ.น่าน ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อกศจ.น่าน) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อกศจ.น่าน) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในการประชุมครั้งนี้ได้มีมติให้นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) อนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่จะถึงนี้