ศธจ.พะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดเวที พบปะและเสนอความก้าวหน้าของงานแบบออนไลน์ โครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดเวที พบปะและเสนอความก้าวหน้าของงานแบบออนไลน์

โครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice