ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) และ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) และ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice