ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม การจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ในพื้นที่เป้าหมายตามโครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุม

การจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น

ในพื้นที่เป้าหมายตามโครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ

(พ.ศ. 2562 – 2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice