ศธจ.พะเยา นำเสนอข้อมูลเพื่อรับการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) ประเด็นการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  

นำเสนอข้อมูลเพื่อรับการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล)

ประเด็นการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice