ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมการจัดสรรงบประมาณ โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เ พื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ผ่านระบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมการจัดสรรงบประมาณ โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เ

พื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ผ่านระบบออนไลน์

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice