ศธจ.พะเยา เข้าร่วมเวทีเสวนารถรับส่งนักเรียนจังหวัดพะเยา ในหัวข้อเรื่อง “ก้าวต่อไป คนพะเยาจะทำอย่างไรให้นักเรียนเดินทางให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมเวทีเสวนารถรับส่งนักเรียนจังหวัดพะเยา ในหัวข้อเรื่อง

“ก้าวต่อไป คนพะเยาจะทำอย่างไรให้นักเรียนเดินทางให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice