ศธจ.แพร่ชี้แจงโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานชี้แจงโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี ปลูกฝังความรักชาติ และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง รู้จักสิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองดี สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 แห่ง เพื่อจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน จำนวน 16 กลุ่ม จำนวน 800 คน