ศธจ.แพร่ตรวจจัดระเบียบสังคมโดยได้ออกตรวจแหล่งมั่วสุมและหอพักในพื้นที่ อำเภอเมืองแพร่

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายอรรถนนท์ อุดคำมี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองแพร่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่ ออกตรวจจัดระเบียบสังคมโดยได้ออกตรวจแหล่งมั่วสุมและหอพักในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการหอพักให้ช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็กนักเรียน/นักศึกษาและเยาวชน หากมีการมั่วสุมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อหาทางแก้ไขเเละเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดหรืออบายมุขต่างๆ รวมทั้งเป็นการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง