ศธจ.แพร่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในรูปแบบนิเทศออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสุวิณ เทพสาธร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้นิเทศติดตามผลการดำเนินงานทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) ในรูปแบบนิเทศออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom กับสถานศึกษาเอกชน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ โรงเรียนเจริญศิลป์โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง และโรงเรียนพัทธกมลพิทยา