ศธจ.แพร่ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่