ศธจ.แพร่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการวางแผนขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการวางแผนขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านการประชุมทางไกลโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่