ศธจ.แพร่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/ 2565

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสุวิณ เทพสาธร ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการ จัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/ 2565 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้