ศธจ.แพร่ประชุมคณะทำงานและชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกัน ยาเสพติดจังหวัดแพร่

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานและชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติดจังหวัดแพร่ เพื่อชี้แจ้งแนวทางวางแผนปฏิบัติการตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม จังหวัดแพร่ (โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ) และนางทางวางแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่