ศธจ.แพร่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาการขอเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสุพจน์ จงสุขวรากุล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่